Jujol i Gaudi

La vocació inicial de Jujol va ésser la d’arquitecte i va estudiar a l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona. Un dels seus primers treballs fou la reforma de l’Ateneu Barcelonès que la va fer a l’any 1903 amb la col·laboració del arquitecte Antoni Marià Gallissà.

Com altres joves arquitectes de l’època, Jujol s’entusiasmà amb Gaudí i l’admirà. L’art de Jujol com el de Gaudí, neix de la natura i de la geometria; els dibuixos de flors i ocells de Jujol són senzillament admirables, però al mateix temps la capacitat imaginativa del mestre hi afegeix un sentit cromàtic i barroc ple de força.

Durant els anys de col·laboració amb Gaudí (1904‑1914), va aportar innovacions formals a l’arquitectura del mestre. Jujol va crear el banc de ceràmica i les cúpules de la Sala Hipòstila del parc Güell, la façana decorada de la casa Batlló o els balcons de ferro forjat i els sostres de guix dels pisos de la casa Milà. Per a E. Jardí (1972), Josep M. Jujol fou el col·laborador més vibrant de Gaudí, va demostrar que tenia una gran capacitat pictòrica , fou una gran inspiració i ajuda en la policromia d’algunes de les seves obres.

S’ha dit, com anècdota, Joan Bassegoda (1990), que Jujol era capaç de dibuixar qualsevol monument abans que el fotògraf hagués muntat la baluerna de trípode, cambra i drap negre que aleshores es feia servir. S’ha parlat de la connexió i influències mútues del mestre i de l’alumne, entre Gaudí i Jujol, i de les obres en què van participar o col·laborar.

De les persones que més han investigat les relacions reals i les col·laboracions de Jujol amb Gaudí, és justament el seu fill, Josep Maria, historiador de l’obra de l’arquitecte. A la seva mort tenia 15 anys . Darrerament, l’Arxiu Jujol, l’hi ocupa tota la seva vida a més de col·laborar en publicacions i en la programació i presentació de les diferents exposicions i actes sobre la vida i obra del seu pare.

Jujol estudiant es mou dintre del cercle format a l’entorn d’Antoni Marià Gallissà i Soqué, catedràtic d’Arquitectura. Jujol fill, afirma que “la relació entre Jujol i Gaudi comença al 1904”, any que Jujol treballava a l’Ateneu Barcelonès i Gaudí començava la casa Batlló. Era motiu de trobades amb estudiants i Gaudí els alliçonava sobre arquitectura.

Jujol va conèixer a Gaudí a través del seu metge, Pere Santaló, un soci de l’Ateneu. En aquests moments va tenir els primers contactes amb Gaudí. Tot i que va continuar a l’estudi de Font i Gumà, també s’incorporà a l’estudi de Gaudí.

Quan tenia vint-i-cinc anys, començà a col·laborar amb Gaudí a la casa Batlló(1905‑1907). Els testimonis de l’època asseguren que Gaudí, que tenia 27 anys més que Jujol, aprecià el seu entusiasme i la seva aptitud pel dibuix. Així, segons l’arquitecte Ramon Ubeda, coordinador de l’exposició a Sant Joan Despí, “El que no tot hom sap és que la decoració ceràmica de la façana de casa Batlló, els sostres de l’interior de la Pedrera i el ferro forjat dels balcons són obra de Jujol”.

Per a Jujol Jr. (1998), a la casa Batlló Gaudí ja el va posar a prova i el resultat va ser òptim. La participació de Jujol al costat de Gaudí en aquesta casa va ser notòria, i Gaudí no ho amagava; i n’és una prova el fet que Jujol i Gaudí van compartir taula amb els senyors Batlló quan van inaugurar l’habitatge. També s’ha pogut confirmar per una cinta magnetofònica (conservada a la Càtedra Gaudí) que Jujol, segons Josep Bayó (contractista) “va fer amb argila els models de les sacres de l’altar del saló de Casa Batlló i que aquesta feina la va fer a l’obrador de la Pedrera”. Pel que fa a la casa Milà (la Pedrera, 1905‑1910), Jujol, segons J. Bayó, a més va fer la pintura d’una habitació. També assegura, com s’ha dit, que Jujol intervingué en els balcons de ferro forjat. Bassegoda (1971), confirma que en la decoració d’interiors hi va col·laborar Jujol. Segons Ràfols, Jujol va dibuixar alguna de les xemeneies en deixar l’obra Gaudí. Està confirmada l’aportació de la seva fantasia en els sostres del pis principal i en la ferramenta dels balcons. Josep Llinas (1996) arquitecte que va reformar el teatre Metropol de Tarragona, construït en 1908, afirma que: “Jujol simultaneó el Metropol con su colaboración en la Pedrera”. Un altre fet confirmat per Jujol fill: “Quan Gaudí era a Mallorca, Jujol quedava encarregat de la direcció de les obres de la Casa Milà. Les vistoses baranes d’aquesta casa són idea de Gaudí, però la majoria les va realitzar Jujol. Sabem amb certesa que algunes baranes són exclusives de Jujol, però malauradament ignorem quines són”.

Gaudí estava treballant al Parc Güell (1900‑914) i les intervencions de Jujol les podem concretar: el fragmentat revestiment del banc i el sostre de la Sala Hipòstila, conegut com el “trencadís” i convertit en un dels símbols del modernisme, és obra de Jujol. R.Ubeda (1990), també ho confirma: “el trencadís‑mosaic dels bancs del parc Güell, un dels símbols del modernisme català també és obra seva”.

Referent a l’obra de restauració de la catedral de Mallorca, començada per Gaudí el 1903, Jujol no hi treballà fins al període de 1910‑1914. Bassegoda (1971) destaca la seva participació “Jujol actuó como pintor decorador con unas extraordinarias manchas de color en las sillas del coro y en la sala capitular que anticiparon todas las técnicas del momento moderno”. L’obra personal de Jujol a Palma de Mallorca, segons el seu fill Josep Maria (1998), “és ben visible, als ulls de qualsevol observador mitjanament coneixedor dels dos artistes. El traç jujolià i el seu equilibri i vigor cromàtic sobresurten entre les formes gaudinianes. Dos estils amb personalitat pròpia que es complementen”.

A la Sagrada Família, on tenia la seva pròpia taula de treball, Jujol va tenir una participació notable, especialment en llocs concrets i en feines de caràcter decoratiu. L’any 1910 va pintar la maqueta del temple, que va ser exposada a l’Exposició de París. També va participar en la decoració de la Façana del Naixement.

La cripta de la Colònia Güell (1898‑1915) ha estat considerada una de les peces fonamentals de l’arquitectura del segle XX. Disset anys després de la mort de Gaudí hi treballà Jujol. L’altar major de la cripta fou projectat per Jujol així com el disseny i decoració del sagrari, el 1943, de semblants característiques que el de Guimerà, construït el 1944.

Aquesta lliure, estreta, però oberta col·laboració amb Gaudí l’hi va donar millor equilibri decoratiu. Dibuix i color a l’estil gaudinià, va obrir amb les formes i el disseny constructor de Gaudí. El nou estil jujolià va tancar el cicle d’aquest període innovador i ple de vida, i que ens deixà el retaule de Guimerà, gairebé com a darrera empremta.

Josep Maria Jujol Jr. explica que “Gaudí descobreix Jujol”, i afegeix que pel que fa a la seva col·laboració amb el Mestre, “constructivament Gaudí influència Jujol i decorativament Jujol influència Gaudí”. Montserrat Duran, arxivera de Sant Joan Despí i autora del llibre Josep Maria Jujol a Sant Joan Despí, destaca que “Jujol agafa l’últim modernisme, pren la part més plàstica del modernisme on predominen el color, la forma i les textures. Així Jujol reinterpreta el modernisme”.

 

A continuació adjuntem un magnific article que Maria Palau va publicar el setembre de 2019 amb motiu d’una mostra d’obres del arquitecte on fa algunes reflexions sobre el que li va suposar a Jujol treballar junt i a la vegada a l’ombra de Gaudí.

MARIA PALAU – BARCELONA
EL PUNT AVUI – 30 setembre 2019
Jujol l’art global

Qui li havia de dir a Gaudí que aca­ba­ria sent el prin­ci­pal cul­pa­ble de la invi­si­bi­li­tat de Josep Maria Jujol. Al seu amic Jujol, un home de pro­fun­des con­vic­ci­ons reli­gi­o­ses com ell, li va dei­xar 100 pes­se­tes en el tes­ta­ment. Al seu admi­rat Jujol li va donar lli­ber­tat abso­luta quan el va tenir d’aju­dant en algu­nes de les prin­ci­pals obres que va ento­mar a prin­cipi de segle, com ara la Casa Batlló, la Casa Milà, el Park Güell i la Sagrada Família –males llengües diuen que era el seu ele­git per con­ti­nuar-la. Prou que ho sabia, que li aga­fa­ven ram­pells de follia, però el dei­xava fer, inclús quan es va posar a llançar cubells de pin­tura al cadi­ram gòtic de la cate­dral de Palma. El bisbe es va ater­rir, però Gaudí ni es va immu­tar. Això era exac­ta­ment el que espe­rava del seu col·labo­ra­dor: que la seva cre­a­ti­vi­tat des­bor­dant el sor­prengués.

Durant molt temps, Jujol no es va des­em­pa­lle­gar de l’eti­queta de sim­ple segui­dor de Gaudí. Molt ben dotat però, al cap i a la fi, un aju­dant més dels molts que va tenir Gaudí. A par­tir dels setanta, va començar a emer­gir de l’espessa ombra del mes­tre. Però encara avui el per­se­gueix i no deixa que irradiï ple­na­ment el seu geni, un dels més ori­gi­nals de l’arqui­tec­tura euro­pea de la seva època, ads­crit al moder­nisme però sense coti­lles.

El vin­cle amb Gaudí va ser “estret però no sem­pre depe­nent”, sos­te­nen Rosa M. Crei­xell i Ser­gio Fuen­tes, comis­sa­ris de l’expo­sició Jujol. L’arqui­tec­tura del color, que allotja, fins al 3 de novem­bre, el Palau Güell, tot i que l’ha orga­nit­zat l’Ajun­ta­ment de Sant Joan Despí dins d’un ampli pro­grama per com­me­mo­rar els 140 anys del nai­xe­ment i els 70 de la mort del seu arqui­tecte muni­ci­pal. A Sant Joan Despí, el seu labo­ra­tori, hi ha dues de les grans joies jujo­li­a­nes, Can Negre i la Torre de la Creu. Si fos­sin a Bar­ce­lona, hi hau­ria cues per visi­tar-les.

Ah caram, té gràcia: Jujol es rei­vin­dica a casa de Gaudí. I això que al Palau Güell no n’hi ha cap, de pet­jada jujo­li­ana. Encara era un mar­rec quan Gaudí hi va inter­ve­nir. Es van conèixer el 1906. Jujol estre­nava títol d’arqui­tecte però, compte, no era verge en la pro­fessió. És fals, per tant, quan s’atri­bu­eix a Gaudí el mèrit d’haver des­co­bert el talent de Jujol. El pri­mer que va voler tenir-lo a prop va ser Antoni Maria Gallissà per dis­se­nyar l’enllu­me­nat artístic de les fes­tes de la Mercè del 1902, al car­rer Fer­ran. I abans de Gaudí, encara va tre­ba­llar en el des­patx d’un altre arqui­tecte, Josep Font i Gumà. Va ser el seu aju­dant en la reha­bi­li­tació de l’antic palau Savas­sona com a nova seu de l’Ate­neu Bar­ce­lonès. La firma de Jujol la tro­bem en el tre­ball del ferro i les vidri­e­res de la lli­bre­ria.

L’expo­sició al Palau Güell dona una visió més com­pleta de Jujol, sense obviar, per des­comp­tat, el seu tre­ball al cos­tat de Gaudí, que li va obrir “un nou món”. Ara bé, cor­re­gint errors i con­fu­si­ons. Per exem­ple en les auto­ries. Els docu­ments, o l’absència d’aquests, no ho posen fàcil per deli­mi­tar qui va fer què, on comença l’un i on acaba l’altre. “El poc rigor científic i la miti­fi­cació de Gaudí han fet que se li adju­di­quin coses de Jujol”, apun­ten els comis­sa­ris. Els ente­sos ho tenen clar (per cert que, just aquest cap de set­mana, han cele­brat unes jor­na­des inter­na­ci­o­nals), però per als qui no ho són, és a dir la gran majo­ria, tot es fa pas­sar com si fos de Gaudí. El cas és que els bal­cons de ferro for­jat de la Pedrera o els meda­llons de tren­cadís de la Sala Hipòstila del Park Güell són de Jujol. Els no menys famo­sos bancs ondu­lats del mateix espai verd ofe­rei­xen dub­tes i el més pro­ba­ble és que fos un tre­ball a qua­tre mans. La colo­rista façana de la Casa Batlló també és un atre­vi­ment jujolià.

El color, “el signe iden­ti­tari de l’obra de Jujol”. Va expe­ri­men­tar-lo “sense límits”. I “sense pre­ce­dents”, en sin­to­nia, encara que no en fos cons­ci­ent, amb les avant­guar­des artísti­ques de prin­cipi de segle. Els colors de Jujol són cri­da­ners (amb pre­di­lecció pel blau i el groc) en con­trast amb els tons pas­tel carac­terístics del moder­nisme. Gaudí va detec­tar el sen­tit que tenia i “se’n va ser­vir”, emfa­sit­zen els comis­sa­ris. Qui sap si l’únic límit que li va posar va ser a la façana del Nai­xe­ment de la Sagrada Família. La pro­posta cromàtica que li va fer no es va rea­lit­zar.

N’hi ha diver­sos, de pro­jec­tes fallits, que la mos­tra res­cata. Dins i fora l’òrbita de Gaudí. Com ara el con­junt de cases bara­tes per a peri­o­dis­tes que li va encar­re­gar el direc­tor del diari La Publi­ci­dad, Eusebi Coro­mi­nas. No es va fer, però l’esbós és, per si sol, una mera­ve­lla. En Jujol el fac­tor mala sort és impor­tant per enten­dre per què ha que­dat en un segon pla en la història de l’arqui­tec­tura. No només per allò que no va anar més enllà del paper, sinó també per allò que sí que es va fer però no s’ha pre­ser­vat. La pèrdua més dolo­rosa va ser la deli­rant botiga que li va con­fiar Pere Mañach, el pri­mer mar­xant de Picasso. Aquesta ser­ra­lle­ria que estava situ­ada al car­rer Fer­ran és, o millor dit era, la seva veri­ta­ble obra mes­tra, el millor exem­ple de la seva rauxa cre­a­tiva i de la seva obsessió per inte­grar totes les arts en l’arqui­tec­tura.

El Jujol teòric: caòtic

La mos­tra del Palau Güell posa el focus en la seva con­dició d’“artista glo­bal”, que no es limita a con­ce­bre un con­ti­nent, sinó que té cura de tots els seus con­tin­guts, amb una selecció de mate­ri­als diver­sos, d’entre els quals els plànols de la seva obra menys valo­rada (pot­ser injus­ta­ment?), la font de la plaça d’Espa­nya, neoclàssica, i alguns mobles i objec­tes deco­ra­tius, com ara les esplèndi­des làmpa­des de la cape­lla Mas Car­re­ras de Roda de Berà. És el pri­mer cop que sur­ten del seu emplaçament, el seu esti­madíssim Camp de Tar­ra­gona natal, tru­fat de les seves millors inter­ven­ci­ons (l’església de Vis­ta­be­lla i la Casa Bofa­rull dels Palla­re­sos, però no només).

I al Jujol pràctic els comis­sa­ris, his­to­ri­a­dors de l’art, li han sumat el Jujol teòric, que tam­poc s’ha defen­sat gaire. Un Jujol que, com a pro­fes­sor, també va ser sui gene­ris. Així el recorda un dels seus alum­nes, Oriol Bohi­gas: “Anàrquic, des­con­tro­lat, difícil d’enten­dre, que volava sem­pre entre acu­dits cul­tu­rals insòlits.”

Jujol a Guimerà