Demografia de Guimerà

Les primeres dades que es tenen sobre la demografia del poble són els fogatges, que eren els recomptes dels focs o famílies.

Als segles XIV al XVII, s’anomenava fogatge a la imposició que les corts generals establien per convinença amb el rei dels estats de la corona catalanoaragonesa a raó d’una quantitat per foc o casa habitada, per tal de subvenir a necessitats de la corona o de la terra.

Segons el fogatge de 1365-1370, el lloc de Guimerà comptava amb 152 focs o llars, que poden correspondre a 600 habitants i pertanyia a la vegueria de Tàrrega.

L’any 1378, Guimerà tenia 174 focs, que corresponen a 700 habitants i a final del mateix segle (any 1390) havia baixat a 432 habitants. Cent anys més tard (1497) hi han comptabilitzats 91 focs, unes

364 persones. Aquesta xifra va augmentant fins a 512 habitants al 1553.

No hi ha dades del segle XVII, i veiem un augment molt important generalitzat al segle XVIII, fins arribar a 1246 habitants l’any 1787.

A partir de 1787, any del cens de Floridablanca, les dades són sobre les persones de totes les edats. L’evolució de la població des d’aquest any fins avui ha estat la següent:

Any
1365
1378
1390
1497
1553
1787
1857
1900
1936
1940
1960
1970
1981
1991
2004
2019
Habitants
600
700
432
364
512
1246
1606
1394
1283
1155
922
660
502
420
395
265

 

Guimerà a través dels temps