EL COGNOM ROSICH
 


ORIGEN i SIGNIFICAT

Difícil, a vegades, establir de forma exacta l'origen de determinat cognom. La majoria de cognoms tenen un origen imprecís relacionat amb la necessitat d'establir constància en registres de les propietats per a temes successors. Posteriorment els registres civils obligaren que tota la població amb noms i dos cognoms, sobretot a efectes d'establir un control de la mateixa per recaptar impostos i per determinar els contingents del servei militar.
La majoria de cognoms d'origen català tenen un significat etimològic. Segons Francesc de Borja Moll en el seu llibre "Els llinatges catalans", la forma Rosich equival etimològicament a la forma germànica "Hruodich", que vol dir "famós i victoriós". Pertany al grup de noms germànics.
No sabem exactament l'antiguitat del cognom. És probable que el cognom Rosich evolucionés a diferents zones sense un lligam familiar entre les persones que portaven el mateix cognom. Molts cognoms d'origen català són considerats toponímics, és a dir, que provenen d'un topònim (poble o lloc) que va donar origen a diverses famílies del mateix cognom. Anteriorment era costum molt freqüent adoptar
el topònim de la població com a cognom de la descendència familiar.CLASSIFICACIÓ DELS COGNOMS CATALANS

Diversos autors classifiquen els cognoms catalans en els següents grups:
Cognoms que provenen d'un topònim (nom de poble o lloc); són dels més freqüents a Catalunya;
Cognoms patronímics, és a dir, que provenen d'un nom propi; a Castella aquests cognoms solien acabar en -ez (González, Pérez, etc); a
Catalunya, la terminologia és molt variada;
Cognoms provinents d'un ofici, feina, professió o càrrec; aquests tipus de cognoms són també molt freqüents a Catalunya;
Cognoms provinents de circumstàncies del naixement, sobrenoms o malnoms;
Cognoms procedents d'accidents orogràfics, de noms d'oficis i llurs dependencies, noms de plantes i els seus conreus i noms de
preparació i treballs agrícoles.
Cognoms d’origen no català; lògicament els més freqüents són cognoms castellans, després els francesos, els alemanys, com és el cas
del cognom Rosich i els italians.


COGNOMS DERIVATS

Molts cognoms catalans tenen formes derivades degut al fet que al llarg dels anys s'han produït canvis en la normativa ortogràfica en els registres i també pel fet que al llarg de la història de Catalunya s'han imposat grafies castellanes en els cognoms.
Com que la transmissió hereditària del cognoms s'ha produït a vegades de forma automàtica sense tenir en compte la normativa ortogràfica vigent en cada moment, la majoria de cognoms s'han transmès generacionalment sota les grafies castellanes.
En la actualitat és possible i relativament fàcil normativitzar un cognom i inscriure la forma correcta en el registre civil. De tota manera, el cognom és patrimoni de cadascú i són moltes les persones que han preferit mantenir la tradició de les últimes generacions conservant la grafia ortogràficament castellana.
Per aquests motius, són molts els cognoms derivats; alguns perquè conserven una forma arcaica; altres són diminutius o augmentatius del primitius i altres per les variacions ortogràfiques produïdes al llarg de la història.
En el cas del cognom Rosich trobem la forma derivada Rosichs.


APARICIÓ DEL COGNOM EN EL FOGATGE DE 1553

La millor manera de saber si un cognom ja existia en determinats pobles al llarg dels segles XV i XVI, és la consulta diferents fogatges, que permeten identificar cognoms que formaven part del poble i que no pertanyien a la classe nobiliària. Entre els segles XIV i XVII, les corts generals de la corona catalanoaragonesa establiren un impost per foc o casa habitada, per tal de subvenir a les necessitats de la corona o la terra. El primer fogatge realitzat fou el de 1353 en el que apareixen pocs cognoms i famílies. Un altre fogatge es va realitzar l'any 1497 i el tercer fogatge (el més complert per a la consulta de cognoms) fou el de 1553.
El fogatge de 1553 està classificat per vegueries (territori a què s'estenia la jurisdicció' d'un veguer). A la zona de les comarques
de Lleida s'inclouen les vegueries de Balaguer (1288 famílies o cognoms), Pallars (2.429), Urgell (520), Agramunt (1330), Tàrrega (975), Cervera (1340), Castellbò (559) i Lleida (3006).
Consultada la base de dades del fogatge de 1553, veiem que el nom Rosich ja es troba documentat en aquestes dades en vàries de les vegueries lleidatanes.


EVOLUCIÓ DEL COGNOM ROSICH A LA ZONA DE LLEIDA

Les comarques lleidatanes tenen particularitats especials en l’establiment dels cognoms i llinatges, producte de la seva evolució històrica i dels contactes i influències envers les terres de França, l'Aragó i Ribagorça.
Dins la Reconquesta catalana es considera la zona de Lleida com a "Catalunya Nova", envers la "Catalunya Vella" de les comarques de Barcelona i Girona. Això implica que les comarques de Lleida varen ser reconquerides en una època més tardana i que les influències de l'arabització foren més intenses.
La majoria del cognoms actuals de la zona de Lleida es troben ja documentats en el fogatge de 1553, en diverses poblacions de la província.
En el cens dels anys 1890 i 1910, el cognom Rosich ja es troba plenament arrelat. En l'actualitat, el cognom Rosich es troba principalment a les següents poblacions lleidatanes: Cervera, Tàrrega, Guimerà, Alpicat, Lleida, Els Omellons, Estaràs, Granyadella i Fulleda.


DADES GENEALÒGIQUES SOBRE EL COGNOM ROSICH

Recollim algunes de les dades genealògiques més antigues procedents d'anotacions de defunció, baptisme i matrimoni als i registres parroquials. Indiquem dades de la zona de Catalunya on es troba més arrelat el cognom. Són dades parroquials extretes d'Internet a partir del buidat d'arxius feta per associacions genealògiques. L'adreça on es pot obtenir més informació és la següent: www.familvsearch.org.
Aquestes dades poden ser útils si es vol fer un arbre genealògic, ja que és possible, coneixent els antecedents familiars, enllaçar amb alguna o algunes de les persones que apareixen en la recerca genealògica.
Adjuntem com annex la documentació genealògica extreta d'Internet.


PERSONATGES ROSICH DESTACATS EN LA HISTÒRIA

Indiquem alguns dels personatges cognominats Rosich i que han destacat en diferents àmbits al llarg de la història:
Joan Rosich, cantant nascut a Barcelona on morí a l'any 1963. Interpretà teatre líric en castellà i català.
Antoni Rosich Catalán, escriptor nascut a Barcelona l'any 1896.


ESCUT HERÀLDIC

Cal indicar, al contrari del que pensen moltes persones, que l'establiment d'un escut d'armes no correspon genèricament a un cognom sinó a una família o llinatge que té documentació de la procedència del seu escut. Per aquest motiu, és freqüent que determinats cognoms no se'ls atribueixi cap escut documentat; també sol succeir que a un mateix cognom se'ls atribueixi varis escuts degut a què són escut documentats de diferents llinatges del mateix cognom.
Malgrat això, són moltes les persones que volen conèixer l'escut documentat d'un llinatge del mateix cognom que ells porten, sense saber si els pot correspondre en funció dels antecedents genealògics. Per aquest motiu indiquem un escut documentat d'un llinatge del cognom Rosich, que és el següent:
-En camp de plata, tres flors de lis d'atzur.
Aquesta descripció de l'escut es pot trobar a la següent publicació: "Adarga catalana" de Garma i Duran.


TOPONÍMIA

Molts cognoms s'originen a partir d'un topònim, és a dir, a partir d'un poble o entitat de població on es va originar. Però no tots els cognoms són considerats toponímics. En el cas del cognom Rosich no hem localitzat topònims.


EL COGNOM A CATALUNYA

El cognom es troba en l'actualitat a Catalunya i principalment a les províncies de Barcelona i Tarragona.
Segons dades estadístiques d'Indescat (Institut d'Estadística de Catalunya), el cognom Rosich ocupa la posició número 1.269 en la freqüència de cognoms a Catalunya. Segons Indescat hi ha actualment a Catalunya 658 persones que porten el cognom Rosich com a primer cognom.
Segons dades del programa informàtic Iber-info, on es classifiquen tots els cognoms, la distribució aproximada de persones que porten el cognom Rosich per províncies a Catalunya és el la següent:
-Província de Barcelona: 360 persones
-Província de Girona: 30 persones
-Província de Lleida: 70 persones
-Província de Tarragona: 200 persones
També es troba documentat a altres terres de parla catalana com les illes Balears i al País Valencià.


EL COGNOM AL MÓN

El cognom també es localitza a altres països del continent europeu, a l'Amèrica anglosaxona i especialment a l'Amèrica Llatina.
Dins Europa, és França on ei cognom Rosich és més freqüent. Adjuntem un mapa de França on es pot veure la incidència del cognom per províncies.


LA RECERCA GENEALÒGICA

Per conèixer dades sobre els avantpassats cal fer una recerca genealògica que permetrà conèixer les generacions anteriors. Es pot fer una genealogia ascendent "agnàtica" en la qual es segueix només el rastre patern o per cognom, o una genealogia "per quarters" on, a més de seguir el cognom, es van recerques de tots els avantpassats, és a dir, 2 pares, 4 avis, 8 besavis, 16 rebesavis, 32 quarts avis, 64 cinquens avis, etc. Aquesta genealogia per quarters és més complexa i interessant i permet cercar relacions familiars prescindint del cognom que porta l'individu. Per elaborar un arbre genealògic cal cercar les dades dels nostres avantpassats, noms, cognoms i dates vitals (naixement, defunció i matrimoni, si és el cas). Cal obtenir informació directa de la família i després cal recórrer a la fonts documentals i arxius, com els següents: -Registre Civil, consten dates de naixement, matrimoni i defunció i la seva consulta es pública i gratuïta; no es poden trobar dades anteriors al segle XIX. -Registres parroquials, referents a baptismes, matrimonis i enterraments; hi ha dades anteriors al registre civil, però a moltes parròquies es varen destruir dades. -Registres de cementiris, arxius municipals, comarcals i eclesiàstics i registres de propietat i notarials.
També es pot fer la recerca a partir d'associacions genealògiques i a partir dels recursos que es poden localitzar per Internet. Així aconsellem dues pàgines web interessants: www.familysearch.org, que és la pàgina genealògica dels mormons (cal dir que els mormons consideren que han de "batejar" els seus avantpassats segons els ritus de la seva Església i que, per tant, cada mormó ha de fer la seva genealogia per a identificar a la seva família), i -www.scgenealogia.com, que és la pàgina oficial de la societat catalana de genealogia, on es pot trobar informació.